CREA - Programa per la creació de cooperatives


Activitats en aquesta formació:

CREA - Sessió 1 – Model Organitzatiu Cooperatiu

Data: 21 de abril de 2022

Horari: de 12:00 a 14:00

Lloc: Telemàtica

Descripció:

Model organitzatiu col·lectiu.

Òrgans de les cooperatives.

Distribució interna de tasques.


RESUM SESSIÓ realitzada

Han participat 8 persones (de 10 inscrites). Totes dones. En total 4 projectes: dones en marxa, Psicòlegs Espais Teràpia Familiar, Valeria i Escola de Vida

2 enquetes realitzades (3-4/4 de mitja)

CREA - Sessió 2 – Dimensió jurídica

Data: 25 de abril de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Telemàtica

Descripció:

Com i quan constituir una cooperativa
Tipologies de cooperatives
Obligacions jurídiques i Estatuts Socials


RESUM

8 participants, 1 enquesta realitzada

CREA - Sessió 3 – Dimensió comercial i de màrqueting

Data: 27 de abril de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Telemàtica

Descripció: Proposta de valor i valor social

Estudi de mercat, client diana, producte i servei
Estratègia de màrqueting

 

 


CREA - Sessió 4 – Dimensió econòmica i financera

Data: 2 de maig de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Telemàtica

Descripció:

Gestió pressupostària i comptable
El Pla de Viabilitat: la gestió financera i la tresoreria


CREA - Sessió 5 – Dimensió social i laboral

Data: 4 de maig de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Telemàtica

Descripció:

Tipologia, drets i deures i relació societària de les sòcies
Relació i gestió laboral de la cooperativa. Reglament de Règim InternCREA - Sessió 6 – Dimensió cures

Data: 11 de maig de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Telemàtica

Descripció:

  • Què és l’ètica de la cura i per què és necessari incorporar-la? 


  • Com incorporar-la quan estem creant el nostre projecte? 


  • Eixos i eines per incorporar l’ètica de la cura a les entitats: distribució equitativa de tasques; conciliació vital i corresponsabilitat; participació i democràcia; gestió de conflictes; relacions i dinàmiques de poder; prevenció i abordatge d’agressions.

CREA - Sessió 7 – Dimensió Comunicació

Data: 16 de maig de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Telemàtica

Descripció:


Entendre la comunicació com un eix transversal al nostre projecte i per tant també transformador

Conceptes clau en comunicació: objectius del projecte, objectius comunicatius, públics, canals, missatges. Canals off i online. Eines copúblics, canals, missatges. Canals off i online. Eines comunicatives i de programació.